Tuulipuisto ja vihreätä nurmikkoa

Mitä tarkoittaa eettinen ja vastuullinen sijoittaminen?

Samalla kun kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ympäristöstä, myös sijoittajat ovat nostaneet eettisen ja vastuullisen sijoittamisen erääksi sijoitusperiaatteeksi.

Vastuullisuutta pidetään tärkeänä sijoittamisessa. Sijoittajabarometrin tulokset
Lähde: Sijoittajabarometri 2019

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kuinka eettisyyden ja sijoittamisen voi yhdistää? Onko se edes mahdollista?

Tämän artikkelin tarkoituksena on selittää, mitä eettinen ja vastuullinen sijoittaminen tarkoittavat, kuinka vastuullisuutta mitataan sekä paneutua aiheeseen tarkemmin näin opiskelijan ja sijoittajan näkökulmasta.

Mitä on eettinen sijoittaminen? Entä vastuullinen?

Eettinen sijoittaminen on sijoittamista omien arvojen mukaan.

Eettisessä sijoittamisessa tärkeintä on, että sijoitusstrategia ja sijoituspäätökset vastaavat omia arvoja.

Vastuullinen sijoittaminen on sijoittamista, jossa pyritään korkeampiin tuottoihin sekä parempaan riskienhallintaan valitsemalla yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti.

Yleensä vastuulliseen sijoittamiseen liittyy ympäristö, tasa-arvo sekä se, kuinka yritystä johdetaan.

Eettisestä sijoittamisesta ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa. Jokainen sijoittaa itselleen parhaiten sopivalla tavalla.

Eettisen ja vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on vaikuttaa maailmaan omien sijoituspäätöksien pohjalta.

Palaan vastuullisen sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin sekä odotettaviin tuottoihin vielä tarkemmin kohdassa miksi sijoittaa vastuullisesti?

Kuinka tärkeää vastuullisuus on sijoittajille?

Viime aikoina vastuullinen sijoittaminen on nostanut suosiotaan sijoitusperiaatteena.

Vuoden 2019 maaliskuun Sijoittajabarometrissa kaksi kolmasosaa yksityissijoittajista vastasi huomioivansa vastuullisuuden jollain tavalla.

Kuvan lähde: STT info

Päätin myös itse selvittää ihmisten mielipidettä vastuullisuuden tärkeydestä sijoittamisessa ja tein kyselyn r/Omatalous ryhmään Redditissä.

Vastauksia kertyi 201 kappaletta ja ne olivat hieman kriittisempiä vastuullisuutta kohtaan kuin Sijoitajabarometrin vastaukset.

Uskon Sijoittajabarometrin antavan kokonaisvaltaisemman kuvan eri sijoittajista. Oman kyselyni tulokset kuvaavat kohderyhmää, johon kuuluu etenkin nuoria miehiä.

Voit tutustua tekemäni kyselyn vastauksiin ja kommentteihin tarkemmin tästä.

Tuloksista voidaan nähdä vastuullisuuden olevan ainakin jonkinlainen arviointikriteeri noin 30-60% sijoittajista.

Eettisen ja vastuullisen sijoittamisen erot

Eettistä ja vastuullista sijoittamista pidetään usein synonyymeinä ja termien eroja voi olla hieman hankala ymmärtää. Itse ajattelen niiden olevan yhteisen asian kaksi hieman erilaista näkökulmaa.

Eettinen sijoittaminen on sijoittamista omien arvojen mukaan ja vastuullinen sijoittaminen on sijoittamista yleisesti hyväksyttyjen asioiden puolesta.

Eettinen sijoittaminen voidaan mielestäni nähdä enemmän henkilökohtaisena asiana ja vastuullisuus on laajempi näkökulma. Vastuullisuuteen liittyvät usein ESG-asiat, joihin perehdymme seuraavassa osiossa tarkemmin.

Vastuulliseen sijoittamiseen voidaan liittää myös yksilön taloudellinen näkökulma. Silloin vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu oman taloudellisen tilanteen sekä riskinsietokyvyn tunteminen.

Mitä ovat ESG-pisteet?

ESG-pisteet ovat tapa arvioida yhtiön vastuullisuutta. ESG-pisteiden kriteereinä toimivat ympäristön huomioiminen, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Lyhenteen kirjaimet tulevat englanninkielen sanoista Environmental, Social ja Governance.

Vastuullisuudesta kiinnostunut sijoittaja hyödyntää ESG-kriteerejä ja niistä muodostuneita ESG-pisteitä eräänä vertailukohtana valitessaan sopivia sijoituskohteita. ESG on kuitenkin vain yksi työkalu ja laajempaa tarkastelua myös tarvitaan.

ESG-pisteet lasketaan suurilta osin yrityksen omien raporttien perusteella.

Alla on listattuna asioita, joihin eri osa-alueet ottavat kantaa.

 • Ympäristön huomioiminen:
  • Minkälaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on ympäristöön?
  • Miten yritys huomioi ympäristön toiminnassaan?
  • Kuinka yritys on muuttanut toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi?
  • Kuinka yhtiö huomioi ilmastonmuutoksen?
  • Panostaako yritys uusiutuvaan energiaan?
 • Sosiaalinen vastuu:
  • Kuinka tasa-arvo näkyy työpaikalla?
  • Miten yritys huomioi ympäröivät yhteisöt?
  • Kuinka yrityksen työolot ja palkkaus on järjestetty?
  • Miten yritys huomioi kestävän kehityksen?
 • Hyvä hallinto:
  • Kuinka yrityksen johtoryhmä on muodostettu?
  • Miten yritys torjuu lahjontaa ja korruptiota?
  • Kuinka yritys huomioi osakkeenomistajien näkökulman?
  • Miten yritys palkitsee johtoa?

Alla on vielä koostetaulukko ESGn eri osa-alueisiin.

Mitä asioita liittyy ESG:n eri osa-alueisiin
Kokoava taulukko ESG osa-alueista ja mitä niihin liittyy.

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Seuraavan osion tarkoituksena on perehtyä keskeisimpiin syihin sijoittaa eettisellä ja vastuullisella tavalla.

Vastuullisen sijoittamisen tuotot ovat tavallista sijoittamista paremmat

Tärkein syy sijoittamiselle on varallisuuden kasvattaminen ja tuoton saaminen. Vastuullinen sijoittaminen ei ole poikkeus. Sen takia on erittäin mukava huomata, että vastuullisella sijoittamisella on pystynyt tekemään jopa parempaa tulosta kuin tavallisella.

Esimerkiksi vuonna 2015 tehty tutkimus, joka kokosi yli 2200:n aikaisemman tutkimuksen tulokset yhteen osoitti, että yli 90% tapauksista vastuullisen sijoittamisen tuotot ovat joko parempia tai ainakin yhtä hyviä kuin verrokkiryhmänsä.

Tämän perusteella voisi sanoa, että sijoittamalla vastuullisesti ei ainakaan huononna omia menestymisen mahdollisuuksiaan.

Vastuullinen sijoittaminen osana riskienhallintaa

Vastuullisen sijoittamisen taustalla voi olla myös riskienhallinta. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään riskiä tai sen seurauksia.

Vastuullisesti toimivat yritykset voidaan nähdä riskienhallinnan kannalta hyvinä sijoituskohteina muutamista syistä.

Ensimmäisenä on vastuullisen yhtiön pienempi todennäköisyys joutua keskelle suuria ympäristö tai esimerkiksi tasa-arvo skandaaleja. Yrityksen ja sijoittajien etu on välttää negatiivinen julkisuus ja mahdolliset viranomaisten asettamat sanktiot.

Toisena keskeisenä pointtina riskienhallinnan näkökulmasta on vastuullisten yhtiöiden tarjoama tieto omasta toiminnastaan, joka mahdollistaa paremman tutustumisen yrityksen operatiiviseen puoleen. Tämä tieto operatiivisesta toiminnasta antaa enemmän ainoasta sijoituspäätöstä varten. Yritykset, jotka käyttävät resursseja vastuullisuuden kasvattamiseen ovat myös todennäköisesti kilpailijoitaan paremmassa markkina-asemassa.

Vastuullinen sijoittaminen tukee vastuullisia toimijoita

Sijoittamalla vastuullisesti voit tukea niitä yrityksiä, joiden toiminta on vastuullista. Samalla myös voit epäsuorasti painostaa vähemmän vastuullisia yrityksiä parantamaan toimintaansa.

Eettisen sijoittamisen taustalla voi olla myös hyväksynnän hakeminen. Joillekin varallisuuden kasvattaminen voi tuntua itsekkäältä ja vastuullinen sijoittaminen on tapa tasapainottaa tätä moraalista puolta.

Oman varallisuuden kasvattaminen ei mielestäni koskaan ole väärin, kunhan sitä ei tee muita riistämällä. RahaVelhon yhtenä tehtävänä onkin auttaa tavallisia palkansaajia ja nuoria oppimaan lisää raha-asioista ja näin edistää tasa-arvoa.

Kuinka sijoittaa vastuullisesti?

Tässä vaiheessa tiedämme jo, mitä vastuullinen sijoittaminen on ja mitä sen avulla voidaan saavuttaa. Seuraavaksi perehdymme, mitä eri vastuullisen sijoittamisen vaihtoehtoja on olemassa.

Vastuulliset ETF:t ja rahastot

Vastuullista sijoittamista voidaan tehdä esimerkiksi erilaisiin ETF:iin ja rahastoihin.

Erityisen tärkeää on tarkastaa rahaston kulut sekä mitkä ovat sen sijoitusperusteet. Kaiken tarvittavan tiedon löydät kyseisen rahaston avaintietoesitteestä.

Avaintietoesitteeseen kannattaa aina tutustua tarkasti. Avaintietoesite ei ole markkinointimateriaalia, vaan se on lakisääteinen asiakirja.

Kauppalehti on tehnyt listauksen suomalaisten suosituimmista ETF:stä ja niiden joukosta löytyi myös vastuullisuuteen keskittyviä kohteita. Alle olen listannut selvityksen mukaan suosituimmat vastuullisuutta painottavat ETF:t.

Suorat sijoitukset vastuullisiin yrityksiin

Suorat osakesijoitukset mahdollistavat kaikkein suurimman vastuullisuuden huomioimisen. Sijoittamalla yksittäisiin yrityksiin et ole rahastojen valintojen armoilla, vaan voit rakentaa täysin sinun näköisen sijoitussalkun.

Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin hyödyt muutamasta keskeisestä asiasta. Näitä ovat:

 • Vastuulliset yritykset ovat keskimäärin avoimempia tiedotuksessaan.
  • Tämä mahdollistaa päätöksenteon paremman tiedon valossa.
 • Vastuullisen yrityksen liiketoiminta on tavallisesti kilpailijoitaan kestävämmällä pohjalla.
  • Tämä perustuu siihen, että menestyvän yrityksen ei tarvitse harjoittaa hämärää toimintaa tuloksen tekemiseksi.
 • Kestävän kehityksen yritys toimii pitkällä tähtäimellä.
  • Tämä tekee toiminnasta ennustettavampaa sekä johtaa siihen, ettei yrityksen strategia horju pikavoittojen toivossa.

Sijoituspäätöksien tukena sijoittaja voi käyttää esimerkiksi aikaisemmin tekstissä mainittuja ESG-pisteitä tai muita työkaluja sopivan kohteen valitsemiseksi.

Kanadalainen Corporate Knights on vuodesta 2005 asti listannut maailman vastuullisimpia yrityksiä Global 100-listallaan. Lista huomioi ainoastaan pörssiyritykset, joiden liikevaihto on yli miljardi dollaria.

Maailman 10 vastuullisinta yritystä vuonna 2021:

 1. Schneider Electric SE (29.)
 2. Orsted A/S (1.)
 3. Banco do Brasil SA (9.)
 4. Neste Oyj (3.)
 5. Stantec Inc (57.)
 6. McCormick & Company Inc (22.)
 7. Kering SA (23.)
 8. Metso Outotec Oyj (18.)
 9. American Water Works Company Inc (16.)
 10. Canadian National Railway Co (54.)

Vastaavasti vuoden 2020 kymmenen vastuullisinta yritystä olivat:

 1. Orsted A/S
 2. Chr. Hansen Holding A/S
 3. Neste Oyj
 4. Cisco Systems Inc
 5. Autodesk Inc
 6. Novozymes A/S
 7. ING Groep NV
 8. Enel SpA
 9. Banco do Brasil SA
 10. Algonquin Power & Utilities Corp

Suomalaiset yritykset vuoden 2021 Global 100-listalla:

4. Neste Oyj (3.)
8. Metso Outotec Oyj (18.)
22. UPM-Kymmene Oyj (24.)
86. Nordea Bank Abp
87. Kesko Oyj (99.)

Suluissa yrityksen sijoitus edellisvuonna.

Huomionarvoista on, että Outotec ja Metso yhdistyivät vuoden 2020 aikana Metso Outoteciksi. Vuonna 2021 Metso Outotec sijoittui kahdeksanneksi ja edeltävänä vuonna Outotec oli 18. ja Metso 66. Kone oli vuoden 2020 listalla sijalla 32, mutta ei päässyt vuoden 2021 listalle.

Neste on menestynyt listalla erinomaisesti. Neste oli vuonna 2018 toisella sijalla, vuosina 2019 ja 2020 kolmantena ja vuonna 2021 neljäntenä. Neste on sijoittunut Global 100-listalle 15 kertaa peräkkäin, joka on enemmän kuin mikään muu energiayhtiö.

Koko listaan voit tutustua tästä.

Suomessa järjestetään myös vuosittain vastuullisuusraportointikilpailu, jonka viimeisimmät tulokset ovat vuodelta 2019.

Alla olevasta taulukosta löydät kilpailun eri kategoriat ja niiden voittajat.

KategoriaVoittaja
KokonaiskilpailuStora Enso Oyj
Ilmastonmuutos-sarjaKeskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Ihmisoikeudet-sarjaKesko Oyj
Arvonluonti-sarjaMartela Oyj
Vuoden nousijaTokmanni Oy
Sidosryhmien suosikki Ilmastonmuutos-sarjastaFortum Oyj
Vastuullisuusraportointikilpailun voittajat 2019

Mitä ongelmia liittyy vastuulliseen sijoittamiseen?

Sijoittamisessa tärkeintä on tuoton saaminen pääomalle. Se, että sijoittamista tehdään vastuullisesti ei poista tuottovaatimusta. Tämän vuoksi on tärkeää löytää sijoituskohteita, jotka ovat samalla vastuullisia, että tuottavia.

Tuoton saaminen ei pitäisi olla ongelma, sillä vastuullisella sijoittamisella on saavutettu keskimäärin vertailukohdetta parempaa tai ainakin yhtä hyvää tuottoa. Aiheesta kerroin tarkemmin kohdassa Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Tärkeintä on huomioida erilaiset kulut ja varoa maksavansa liikaa pelkän trendikkyyden takia.

Muita ongelmia vastuullisessa sijoittamisessa on yritysten vastuullisuuden todenmukainen selvittäminen. Raportit perustuvat usein yritysten itsensä ilmoittamiin tietoihin, jolloin voi olla vaikeaa varmistua vastuullisuuden todellisesta tasosta.

Opiskelijat ja eettisyys sijoittamisessa

Vastuullinen sijoittaminen on noussut keskusteluun varsinkin nuorten sijoittajien keskuudessa. Myös opiskelijat ovat etenkin kiinnostuneita vastuullisuudesta. Tämän hetken opiskelijat tulevat olemaan tulevaisuudessa yritysjohtajia sekä päättäjiä, joten vastuullisuuden rooli tulee vain korostumaan entisestään.

Opiskelijoille tärkeät teemat vastuullisuudessa ovat etenkin ympäristöasioiden hoitaminen kunnolla sekä tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Opiskelijoiden ja nuorten osalta koen vastuullisuuden erityisen tärkeäksi, koska sijoittamisella on toivottavasti pitkä aikajänne. Pitkä aikajänne mahdollista maksimaalisen hyödyn korkeammasta tuotosta.

Yhdistyneiden Kansakuntien 10 kestävän kehityksen periaatetta

Yhdistyneet Kansakunnat ovat määrittäneet kymmenen kestävän kehityksen periaatetta, joiden voidaan ajatella liittyvän vahvasti eettiseen sijoittamiseen. Nämä kymmenen periaatetta ovat:

1. Yritysten tulee toiminnallaan tukea ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia.
2. Yrityksen tulee varmistaa, ettei se ole osallisena ihmisoikeusrikkomuksissa.
3. Yritysten tulee kunnioittaa kokoontumisvapautta ja oikeutta neuvotella yhteisesti.
4. Yritysten tulee eliminoida kaikki pakkotyön muodot.
5. Yritysten tulee varmistaa tehokas lapsityövoiman lopettaminen.
6. Yritysten tulee eliminoida työllistymiseen ja ammattiin kohdistuva syrjintä.
7. Yritysten tulee tukea ennaltaehkäisevää toimintaa ympäristö haasteiden osalta.
8. Yritysten tulee ryhtyä hankkeisiin, jotka edistävät vastuullisempaa ympäristötoimintaa.
9. Yritysten tulee rohkaista ympäristöystävällisten teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa.
10. Yritysten tulee vastustaa korruptiota sen kaikissa muodoissaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.


Mikäli haluat tutustua tarkemmin YK:n periaatteisiin, voit vierailla heidän sivullaan tästä.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Similar Posts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *