Osakkeen tunnuslukujen, kuten P/E-luvun laskeminen

Osakkeiden tunnusluvut tutuiksi

Osakesijoittamiseen liittyy monenlaisia tunnuslukuja, joihin olet saattanutkin jo törmätä. Tiedätkö jo, mitä osakkeen P/E-luku tai P/B-luku tarkoittaa? Ne ovat saattaneet tulla vastaan, jos olet lukenut jo jonkin verran sijoitusaiheisia juttuja. Mikäli nämä lyhyet kirjainyhdistelmät eivät ole vielä hallussa, ne saattavat saada aikaan ihmetystä ja hämmennystä. Kannattaa siis jatkaa lukemista!

Mikäli koet tunnuslukujen olevan jo hyvin hallussa, voit taputtaa itseäsi olalle ja lukea vaikkapa Artun kirjoittaman artikkelin Maailman sadasta vastuullisimmasta yrityksestä vuonna 2023.

Joka tapauksessa tämän artikkelin tarkoituksena on käydä läpi muutamia yleisimpiä osakesijoittamiseen liittyviä tunnuslukuja, joita käytetään yksittäisten yritysten tarkasteluun.

Monesti useat eri palveluntarjoajat laskevat osakkeille näitä jo valmiiksi, joten näitä ei ole välttämätöntä osata laskea itse. On kuitenkin hyvä tietää ainakin perustasolla, mihin nuo tunnusluvut perustuvat, jotta niitä osaa tulkita oikein.

Heti alkuun haluan kuitenkin muistuttaa, että yksittäisellä tunnusluvulla ei sinänsä tee juuri mitään. Ideaalitilanteessa tarkoitus olisi hyödyntää useampaa erilaista tunnuslukua ja luoda näiden avulla laajempi käsitys yrityksestä. Erityisen hyviä tunnusluvut ovat nopean yleiskuvan luomisessa tai eri yritysten vertailussa. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi eri toimialojen välillä ”hyvän” tunnusluvun määritelmä voi olla hyvinkin erilainen, jolloin suora vertailu voi olla välillä jopa harhaanjohtavaa.

Jos olet vielä aloitteleva tai sijoittamisen aloittamisesta haaveileva tuleva sijoittaja ja tunnusluvut ovat täyttä hepreaa, kannattaa ensin tutustua sijoittamisen aloittamisen oppaaseemme. Oppaan avulla pääset alkuun sijoitusmatkallasi. Opas sisältää myös vinkkejä oman talouden hallintaan!

P/E-luku

P/E-luku on osakesijoittamisen tunnusluvuista kenties se yleisin. Se kertoo yrityksen hinnan (Price) ja tuloksen (Earnings) välistä suhdetta. P/E-luku kertoo, siis kuinka monta vuotta yrityksellä kestäisi nykyisellä tuloskunnollaan maksaa yrityksen yksi osake. Jos P/E-luku olisi esimerkiksi 15, tarkoittaisi se, että yrityksellä menisi 15 vuotta ostaa takaisin yksi osake, olettaen, että osakkeen hinta ja tulos osaketta kohden pysyy samana.

Mikäli yritys tekee tappiota, eli sen tulos on negatiivinen, tätä tunnuslukua ei voida laskea.

Luku antaa osviittaa yrityksen arvostuksesta. Jos P/E-luku on korkea, ovat sijoittajat valmiita maksamaan suhteellisen korkeaa hintaa, sillä uskovat yrityksen pystyvän kasvattamaan tulostaan. Vastaavasti matala P/E-luku kertoo usein siitä, että sijoittajilla on matalat kasvuodotukset yrityksen suhteen. Historiallisesti S&P 500:sen P/E-luvun keskiarvo on ollut noin 15.

Kuvitellaan, että on olemassa kaksi yritystä: A ja B. Näistä A:n P/E-luku on 5 ja vastaavasti B:n P/E-luku on 10. Yritys B on siis tuplasti ”kalliimpi” A:han verrattuna. Miksi kukaan siis ostaisi yritystä B?

Yksi syy voisi olla, että yrityksen A kasvunäkymät ovat erittäin heikot, kun taas yrityksellä B kasvunäkymät ovat todella hyvät. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että yksittäisen tunnusluvun perusteella on hyvin vaikeaa saada kokonaisvaltaista käsitystä yrityksestä. Tunnusluvut ovat silti hyvä ja melko yksinkertainen väline eri yhtiöiden vertailemiseen.

Laskukaava:

P/E-luvun voi laskea jakamalla yrityksen osakekurssi (P) yrityksen osakekohtaisella tuloksella (E). Tärkeää on huomata, että tulos on laskettu 12 kuukauden ajalta.

P/E-luku voidaan laskea myös jakamalla koko yrityksen markkina-arvo koko yrityksen 12 kuukauden tuloksella.

Kaava = P/E

P = osakekurssi tai koko yrityksen markkina-arvo
E = osakekohtainen tulos tai koko yrityksen tulos

P/B-luku

P/B-luku on myös hyvin yleinen sijoittamisessa käytetty tunnusluku. Se kertoo yrityksen markkina-arvon (Price) ja kirjanpidollisen oman pääoman suhdetta (Book). Toisin sanoen, jos yrityksen P/B-luku olisi 2, tarkoittaisi se, että yrityksen markkina-arvo on kaksinkertainen yrityksen omaan pääomaan verrattuna.

P/B-luku saa yleensä alhaisen arvon, mikäli yrityksen oman pääoman tuotto ja kasvunäkymät ovat heikkoja, ja päinvastoin korkeita, mikäli ne ovat suuria. Tulee huomata, että mikäli yrityksellä on paljon aineetonta pääomaa, kuten esimerkiksi konsultointi- tai ohjelmointiyrityksissä, ei P/B-luku ole enää kovin luotettava. Historiallisesti S&P 500:sen P/B-luku on ollut noin 3.

Laskukaava:

P/B-luku saadaan jakamalla osakekurssi (P) yrityksen osakekohtaisella omalla pääomalla (B). Samaan tulokseen päästään, mikäli jaetaan koko yrityksen markkina-arvo (P) koko yrityksen omalla pääomalla (B).

Kaava = P/B

P = osakekurssi tai koko yrityksen markkina-arvo
B = osakekohtainen oma pääoma tai koko yrityksen oma pääoma

P/S-luku

P/S-luku ilmaisee yrityksen markkina-arvon (Price) ja liikevaihdon (Sales) välistä suhdetta. Mikäli luku on korkea, tarkoittaa se, että liikevaihto on pientä suhteessa markkina-arvoon. P/S-luvun yksi merkittävä etu on se, että sen voi laskea, vaikka yritys tekisi tappiota.

Varsinkin kovaa vauhtia kasvavissa yrityksissä, joiden tuloksentekokyky on vielä heikkoa, voi P/S-luku antaa arvokasta tietoa yrityksen potentiaalista.

P/S-luku ei siis ota kantaa yrityksen kannattavuuteen ja se voi vaihdella eri toimialojen välillä huomattavasti. Historiallisesti S&P 500:sen P/S-luku on ollut noin 1,5.

Laskukaava:

P/S-luku saadaan jakamalla markkina-arvo yrityksen liikevaihdolla. Laskettaessa tulee käyttää 12 kuukauden liikevaihtoa.

Kaava = P/S

P = koko yrityksen markkina-arvo
S = liikevaihto

EPS-luku

EPS-luku (Earnings Per Share) ilmaisee yrityksen nettotuloksen ja osakkeiden lukumäärän suhdetta. Luku kuvaa siis yrityksen tulosta yksittäistä osaketta kohden. EPS-lukua, voidaan hyödyntää esimerkiksi P/E-luvun laskemisessa, mikäli halutaan vertailla osakkeen hintaa sen osakekohtaiseen tulokseen.

Huomionarvoista on, että mikäli yhtiö splittaa tai ostaa takaisin omia osakkeitaan, vaikuttaa se osakekohtaiseen tulokseen. Tällöin EPS-lukua ei voi suoraan verrata esimerkiksi viime vuoden osakekohtaiseen tulokseen, sillä yrityksen osakkeiden määrä on muuttunut. Ennen vertailua viime vuoden lukuihin, on tulos oikaistava, jotta luvut olisivat keskenään vertailukelpoisia.

Laskukaava:

EPS-luku saadaan jakamalla yrityksen nettotulos sen osakkeiden lukumäärällä.

Kaava = nettotulos / osakkeiden lukumäärä

Osinkotuotto

Osinkotuotto kertoo vuoden sisällä maksettavan osingon määrän (Dividend) suhteessa osakekurssiin (Price). Yleensä tämä ilmaistaan prosenttimuodossa.

Sijoittajat tykkäävät osingoista, jolloin osinkotuotto tarjoaa oivan mahdollisuuden vertailla eri yritysten maksamien osinkojen määrää suhteessa siitä maksettuun hintaan. S&P 500 historiallinen keskimääräinen osinkotuottoprosentti on noin 4,3%, mutta esimerkiksi vuonna 2021 osinkotuottoprosentti oli vain noin 1,3%. Osingoista voi lukea lisää osinkosijoittaminen-artikkelistani.

Laskukaava:

Osinkotuotto saadaan jakamalla osinkokohtainen osinko (DIV) osakekurssilla (P). Vastaavasti samaan tulokseen päästäisiin jakamalla koko yrityksen maksamat osingot markkina-arvolla. Laskuissa osingon on vastattava 12 kuukauden osinkoa.

Kaava (osinkotuotto) = DIV/P

Osinkotuottoprosentti saadaan kertomalla osinkotuotto 100%.

Kaava (osinkotuottoprosentti) = (DIV / P) x 100%

DIV = osinko osaketta kohden tai koko yrityksen jakamat osingot
P = osakekurssi tai koko yrityksen markkina-arvo

Osinkosuhdeprosentti

Osinkosuhdeprosentti mittaa kuinka suuren osan tuloksesta yritys maksaa osinkoina takaisin sijoittajille. Osinkosuhdeprosentti on useimmiten pienempi kasvuyrityksillä, sillä ne tarvitsevat pääomaa rahoittamaan kasvuaan, esimerkiksi investointien muodossa. Vastaavasti matalan kasvun yrityksillä osinkosuhdeprosentti on yleensä suurempi.

Laskukaava:

Osinkosuhdeprosentti saadaan jakamalla yrityksen osakekohtainen osinko yrityksen osakekohtaisella tuloksella ja kertomalla tämä sadalla. Samaan tulokseen päästään käyttämällä osakekohtaisten lukujen paikalla yritystason lukuja. Osingon ja tuloksen tulee molempien olla 12 kuukauden ajalta.

Osinkosuhdeprosentti = (DIV/E) x 100

DIV = osinko osaketta kohden tai koko yrityksen jakamat osingot
E = osakekohtainen tulos tai koko yrityksen tulos

Beta-kerroin

Beta-kerroin on arvonmäärityksessä käytetty riskikerroin. Se kertoo, kuinka paljon yksittäisen sijoituskohteen tuotto korreloi markkinoiden kanssa. Beta-kerroin mittaa siis osakkeen markkinariskin ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta.

Jos beta-kerroin on yksi, muuttuu osakkeen tuotto samaa tahtia markkinoiden tuoton/tappion kanssa. Vastaavasti, jos beta-kerroin on yli yksi, muuttuu osakkeen tuotto enemmän markkinoiden tuottoon/tappioon nähden. Mikäli beta-kerroin on alle yhden, muuttuu osakkeen tuotto vähemmän, suhteessa markkinoiden tuottoon/tappioon.

Laskukaava:

Beta on tilastollisesti laskettava luku.

Kaava = COV(ri * rm)/σ2

COV(ri * rm) = arvopaperin ja markkinoiden kovarianssi
σ2 = markkinoiden varianssi

Kovarianssin ja varianssin määritelmät.

PEG-luku

PEG-luku (Price/Earnings to Growth ratio) mittaa osakkeen P/E-luvun ja ­tuloksen keskimääräisen vuosi­kasvun välistä suhdetta. Perus nyrkkisääntö on, että jos PEG-luku on alle ­yksi, osakkeen arvossa saattaa ­olla nousu­varaa. Vastaavasti, yli yhden oleva PEG-­luku voi kertoa yliarvostuksesta. PEG-luku on erityisesti kasvuyritysten arvioinnissa käytetty tunnusluku.

Koska PEG-luvun laskemiseen tarvitaan P/E-lukua, ei sitä voida laskea, mikäli yritys tekee tappiota. PEG-luku ei myöskään sovellu kovin hyvin sellaisten yritysten arviointiin, mitkä tekevät vakaata tulosta mutta eivät kasva. PEG-luvun käyttöön sisältyy ilmeinen riski siitä, että ennustettu tuloskasvu ei toteudukaan.

Laskukaava:

PEG-luku lasketaan jakamalla P/E luku osakekohtaisella tuloksen kasvuvauhdilla.

Kaava = (P/E)/ EPS-kasvu

P = osakekurssi
E = osakekohtainen nettotulos
EPS-kasvu = osakekohtainen tuloksen kasvuvauhti

Tässä artikkelissa käytiin läpi muutamia yleisimpiä tunnuslukuja liittyen yksittäisiin osakkeisiin. Mikäli koko pörssin arvostuksen mittaaminen kiinnostaa, on Elias käsitellyt aihetta kevyesti Pörssikurssit, arvostus ja talous – mitä yhteistä niillä on? -artikkelissaan.

Artikkeli on tarkoitettu pelkästään lukijoiden tietoisuuden kasvattamiseen. Mitään artikkelin sisältöä ei tulisi ottaa sijoitusneuvona, eikä kirjoittaja tai muut sivuston henkilöt ole vastuussa tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoituspäätöksistä.

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Samankaltaiset artikkelit